• V záujme naplnenia práva na vzdelanie a zabezpečenia vnútorného chodu školy  a v zmysle § 153 zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

    I. článok

    Organizácia vyučovania

    1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, povinne voliteľných a nepovinných predmetoch, ktoré si zvolil.
    2. Žiak je povinný zaregistrovať svoj príchod a odchod zo školy pomocou žiackeho čipu. Pri strate alebo poškodení čipu je žiak povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi a do troch pracovných dní požiadať o vystavenie nového.
    3. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je vypracovaný na začiatku školského roka po prerokovaní v pedagogickej rade je schválený riaditeľkou školy. V prípade mimoriadnych zmien vedenie školy vypracuje zvláštny rozvrh, ktorý je zverejnený v zborovni, vo vestibule (v hlavnej chodbe) a na internete (Edupage, resp. webová stránka školy).
    4. Vyučovanie začína najskôr o 7.00 hod. Vyučovacia hodina teoretických predmetov a cvičení trvá 45 minút. Veľká  prestávka je po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
    5. Zmenu študijného odboru  povoľuje riaditeľka školy na základe žiadosti zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka. Prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ školy, na ktorú sa žiak hlási.
    6. Na hodinách realizovaných v laboratórnych priestoroch, pri pracovnom vyučovaní a pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy žiaci majú na sebe oblečenie podľa predpísaných noriem.
    7. Všetky požiadavky, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiak vybavuje prostredníctvom svojho triedneho učiteľa/tútora, len vo výnimočných prípadoch (napr. v čase prázdnin) osobne na sekretariáte školy.
    8. V školskej jedálni žiaci rešpektujú pokyny pedagogického dozoru a udržujú poriadok. Školské tašky, kabáty, vetrovky a pod. nie je dovolené z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov prinášať do jedálne. Každý žiak je povinný si svoje veci pred vstupom do jedálne odložiť do svojej uzamykateľnej skrinky, ich uloženie vo vyhradenom priestore pred jedálňou je na vlastné riziko. Vzhľadom na kapacitu školskej jedálne môžu do nej vstúpiť len žiaci, ktorí majú zakúpení obed a zdržiavať sa v nej len nevyhnutný čas potrebný k stravovaniu.

    II. článok

    Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

    1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe (plánované lekárske ošetrenie, mimoriadna vážna udalosť v rodine atď.) požiada zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie z vyučovania v prípade neúčasti trvajúcej:
       1. jednu vyučovaciu hodinu vyučujúceho učiteľa,
       2. viac ako 1 vyučovaciu hodinu, najviac jeden deň triedneho učiteľa/tútora,
       3. viac ako jeden deň riaditeľku školy.
    2. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (možné použiť formulár z webovej stránky školy) dáva zákonný zástupca žiaka písomne minimálne tri pracovné dni vopred triednemu učiteľovi/tútorovi, ktorý preverí dôvody a k žiadosti sa písomne vyjadrí. Následne triedny učiteľ žiadosť zašle mailom na sekretariát (skola@sdtpp.sk). Odpoveď riaditeľky školy na žiadosť je odoslaná zákonným zástupcom žiaka a triednemu učiteľovi.
    3. Žiadosti športových klubov nespĺňajú podmienku písomného vyžiadania, sú len podkladom k žiadosti zákonného zástupcu o uvoľnenie z vyučovania.
    4. V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia na COVID-19 zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúce vyučovacie dni (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako päť dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
    5. V priebehu školského roka žiak nemôže byť uvoľnený z vyučovania na brigádu alebo inú zárobkovú činnosť, na súkromné domáce a zahraničné zájazdy, kurzy autoškoly, dovolenky a individuálne tréningy. Zahraničné jazykové pobyty odporúča vedenie školy absolvovať v čase školských prázdnin.
    6. Neočakávanú neprítomnosť žiaka (chorobu) oznámi zákonný zástupca žiaka v prvý deň žiakovej neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, mailom alebo telefonicky (dôvod: choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie dopravy, mimoriadne udalosti v rodine atď.).
    7. Prvý deň návratu na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
    8. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie absencie žiaka.
    9. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania niektorých povinných, resp. nepovinných  predmetov, ako aj telesných úkonov spojených s vyučovaním  na základe vyjadrenia lekára, ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia, resp. v prípade talentovaného športovca podľa rozpisu tréningov a súťažných podujatí potvrdeného príslušným športovým klubom alebo zväzom.
    10. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť z vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľka školy.
    11. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako pre chorobu.
    12. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľka školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu alebo vykonanie skúšok v určených termínoch.
    13. V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, môže riaditeľka školy umožniť na žiadosť zákonného zástupcu žiaka (v prípade potreby aj po odporúčaní príslušného lekára, napr. pre žiaka so špeciálnymi zdravotnými potrebami) prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
    14.  Riaditeľka školy umožní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka (napr. mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi) štúdium a vykonanie skúšok podľa individuálneho učebného plánu. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy.
    15. Riaditeľka školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade  povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí.
    16. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje a komunikuje sám za seba spôsobom uvedeným v  bodoch 1.-15. tohto článku.

    III. článok

    Prerušenie štúdia

    1. Riaditeľka školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu,  najviac na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. V prípade tehotenstva alebo materstva je možné okrem prerušenia štúdia i povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu.
    2. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

    IV. článok

    Zanechanie štúdia

    1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to riaditeľke školy. U neplnoletého žiaka to oznámi zákonný zástupca.
    2. Žiak prestáva byť žiakom školy nasledujúci deň po dni, keď riaditeľke školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

                                                                          V. článok

    Pravidlá správania sa žiakov

     

    1. Povinnosti žiakov:

    1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.
    2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a ostatných zamestnancov školy.
    3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
    4. Chodiť do školy a na školské podujatia v čistom a slušnom oblečení, primeranom pre žiaka školy. Oblečenie a účes žiaka musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, kultúrnym a spoločenským požiadavkám. Žiakom sa zakazuje oblečením i účesmi propagácia omamných a návykových látok, názorových, ideologických a extrémistických skupín. V rozpore so školskou etikou je nápadné líčenie, vyzývavé a poburujúce oblečenie, štýl plážového oblečenia, šperky a ozdoby tela ohrozujúce zdravie.
    5. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
    6. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku.
    7. Prichádzať do školy tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovania bol žiak na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
    8. V prípade prechodu žiakov z jednej školskej budovy do druhej je žiak povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
    9. Žiak sa v škole prezúva do prezuviek.
    10. Do školskej budovy vchádzajú žiaci zásadne hlavným vchodom, osobitná výnimka platí pre integrovaných žiakov.
    11. Zistenú škodu na školskom majetku alebo na majetku spolužiakov hradí v  plnom rozsahu osoba, ktorá škodu spôsobila.
    12. Správať sa a konať v medziach tohto školského poriadku a v medziach ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
    13. Žiak je povinný dodržiavať pravidlá slušného správania nielen v triedach, odborných učebniach na vyučovaní, ale aj počas prestávok a po skončení vyučovania vo všetkých priestoroch školy a na školských akciách aj mimo budovy školy.  Vyzývavé a prehnané prejavy citovej náklonnosti medzi žiakmi sú zakázané. Žiak nesie za svoje správanie morálnu a právnu zodpovednosť zodpovedajúcu jeho veku.

    2.Žiakom je zakázané:

    1. Fajčiť v priestoroch školy, vrátane ihrísk, nádvoria a ostatných plôch patriacich škole a aj na akciách a podujatiach organizovaných školou.
    2. Užívanie alkoholu, alkoholických nápojov a ostatných psychoaktívnych látok a jedov v celom objekte školy, aj na akciách a podujatiach organizovaných školou; žiakom do 18 rokov aj na verejnosti.
    3. Prechovávanie, donášanie do školy a užívanie legálnych a nelegálnych drog v škole a na školských akciách bez ohľadu na vek.
    4. Prinášať do školy a na činnosti organizované školou veci, ktoré ohrozujú mravný profil, bezpečnosť, zdravie a život, a veci, ktoré rozptyľujú pozornosť ostatných žiakov.
    5. Žiak môže v čase vyučovania opustiť budovu školy len s písomným súhlasom triedneho učiteľa (priepustka) alebo zastupujúceho triedneho učiteľa. V mimoriadnom prípade (neprítomnosť triedneho i zastupujúceho triedneho učiteľa v škole) písomný súhlas vydá člen vedenia školy.
    6. Prijímať súkromné návštevy v priestoroch školy s výnimkou vestibulu.
    7. Manipulovať s technikou zabezpečujúcou ochranu budovy a majetku školy.
    8. Akýmkoľvek spôsobom podnecovať názorovú, náboženskú, rasovú alebo akúkoľvek inú nevraživosť voči ostatným osobám, resp. ich na základe týchto kritérií diskriminovať alebo prenasledovať. Vyvíjať fyzický alebo psychický nátlak a navádzať iné osoby k jeho vyvíjaniu voči ostatným.
    9. Brániť spolužiakom v ich právach a pri výkone ich povinnosti podľa 1. a 3. odseku  V. článku tohto poriadku, prípadne ich nútiť k porušovaniu  2. odseku písm. b V. článku tohto poriadku.
    10. Manipulovať s elektrickým zariadením alebo vykonávať opravy akéhokoľvek druhu na týchto zariadeniach.
    11. Poškodzovať akýmkoľvek spôsobom majetok školy i ostatných žiakov a zamestnancov školy, privlastňovať si ich veci či súčasti vybavenia školy.
    12. Používať na vyučovacej hodine mobilné telefóny, prehrávače a iné zariadenia priamo nesúvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.
    13. Žiakom sa zakazuje zverejňovať materiály s oficiálnym logom školy alebo s oficiálnou hlavičkou školy bez predchádzajúceho súhlasu povereného zamestnanca školy.

    3.Práva žiaka:

    1. Na plnohodnotný a harmonický rozvoj.
    2. Na slobodu prejavu a rešpektovanie osobitosti jeho veku.
    3. Na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.
    4. Na ochranu osobných údajov, písomností, podobizní, obrazových a zvukových záznamov, či už uchovávaných v súkromí, zasielaných poštou, alebo iným spôsobom v zmysle platných predpisov.
    5. Právo osvojovať si zásady vlastenectva a humanity a správať sa podľa nich.
    6. Byť členom žiackej rady a iných žiackych organizácií. Zasahovať do organizácie a chodu školy prostredníctvom študentskej rady.
    7. Právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do jeho práv, aby sa odstránili následky takýchto zákazov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.
    8. Na ústne zdôvodnenie stupňa hodnotenia. Pri ústnej odpovedí okamžite, pri písomnej previerke do 14 dní od jej napísania (okrem výnimiek uvedených v klasifikačnom poriadku).
    9. Požiadať o komisionálnu skúšku, ak ma pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka.
    10. Právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné.
    11. Právo na ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.
    12. Právo občerstviť sa na hodine (pitný režim, nie konzumácia potravín).

    4.Žiacka  samospráva:

    1. Žiacka  školská rada je organizácia, ktorej hlavnou úlohou je obhajovať práva študentov, sprostredkovať dialóg s vedením školy, organizovať a starať sa o športové a kultúrne podujatia pre žiakov školy.
    2. Žiacky kolektív triedy si volí triednu samosprávu spravidla v zložení: predseda, zástupca do žiackej rady, podpredseda, pokladník, ďalší člen.
    3. Žiacku školskú radu tvorí 7 členov, ktorí sú volení tajným hlasovaním zo zástupcov jednotlivých tried.
    4. Zvolený predseda žiackej školskej rady sa stáva zároveň aj členom rady školy, kde zastupuje záujmy žiakov školy.

    VI. článok

    Hodnotenie a klasifikácia

    1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa uskutočňuje podľa vnútorného klasifikačného poriadku a jej dodatkov.
    2. Žiaci sú informovaní o pravidlách hodnotenia a klasifikácie, ktoré sú stanovené v klasifikačnom poriadku prostredníctvom triednych učiteľov. O hodnotení a klasifikácii v jednotlivých predmetoch informujú žiakov vyučujúci.

    VII. článok

    Pravidlá chodu odborných učební, laboratórií,  telocviční a bazéna

    1. Vstup do týchto miestností je povolený len so súhlasom vyučujúceho.
    2. Žiakom je zakázané manipulovať so zabudovaným zariadením a učebnými pomôckami.
    3. Žiaci rešpektujú bezpečnostné predpisy, s ktorými boli oboznámení na začiatku školského roka, resp. pred jednotlivými cvičeniami.
    4. Pri práci s učebnými pomôckami sa riadia pokynmi vyučujúceho.
    5. Do telocviční a bazéna vstupujú v športovom úbore so súhlasom vyučujúceho.
    6. Športové podujatia v telocvičniach a bazéne je možné organizovať len pri zabezpečení pedagogického dozoru. Počas podujatia žiaci rešpektujú pokyny pedagogického dozoru.

    VIII. článok

    Školské šatne a šatňové skrine

    1. Povinnosťou každého žiaka je udržiavať poriadok v priestoroch šatne, resp. v šatňových skriniach, ktoré boli zverené triede, resp. jednotlivcom.
    2. Ak žiakom boli pridelené osobné skrinky, je zakázané prepožičiavať ich iným osobám.
    3. V budove na Ulici D. Tatarku sa šatne otvárajú ráno o 6.30 hod. a zamkýnajú sa o 15.00 hod., oddychová zóna v šatni je žiakom k dispozícii počas voľných hodín. V budove na Ul. mládeže sa šatne otvárajú o 6.00 hod. a zamykajú o 15. 00 hod.

    IX. článok

    Exkurzie a školské výlety

    1. Exkurzie, uvedené v základných pedagogických dokumentoch, sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov.
    2. Žiaci sú povinní zabezpečiť si potrebné materiálne zabezpečenie podľa požiadaviek vedúceho exkurzie.
    3. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho, obsiahnuté v poučení pred začiatkom exkurzie, zájazdu a výletu.
    4. Školský výlet sa môže organizovať raz v roku a trvá najviac dva vyučovacie dni. Realizuje sa spravidla po klasifikačnej porade na konci školského roku.
    5. Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia na exkurzii alebo výlete, vedenie školy zabezpečí náhradné vyučovanie.

    X. článok

    Práva zákonného zástupcu žiaka

    1. Zákonný zástupca žiaka má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    2. Zákonný zástupca žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
    3. Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. V prípade, že si dospelý žiak  neželá, aby škola informovala o jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch rodičov, požiada o zmenu prístupového kódu/hesla do elektronického informačného systému školy. Inak škola bude rodičom poskytovať informácie v zmysle Charty práv a zodpovednosti rodičov pri zabezpečovaní vzdelania svojich detí (EPA).
    4. Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní.
    5. Zákonný zástupca žiaka má právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
    6. Zákonný zástupca žiaka má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
    7. Zákonný zástupca žiaka má právo byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a dospelého žiaka.

    XI. článok

    Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

    1. Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a plnenie školských povinností.
    2. Zákonný zástupca žiaka je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
    3. Zákonný zástupca žiaka je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
    4. Zákonný zástupca žiaka je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
    5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi v prvý deň žiakovej neprítomnosti príčinu jeho neprítomnosti.
    6. Neprítomnosť neplnoletého  žiaka ospravedlňuje jeho zákonný zástupca v počte päť dni pre jedno klasifikačné obdobie (jeden školský polrok). Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka s dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť vyučovacích dní, predloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.

                                                               XII. článok

                                                     Záverečné ustanovenia

     1. Školského poriadok je záväzný pre žiakov školy, zákonných zástupcov školy  a všetkých zamestnancov školy.
     2. Školský poriadok nadobúda platnosť 26. septembra 2022.

     

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie