• Školská jedáleň, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

     • Vedúca ŠJ -   tel.: 052/ 7721663, klapka 21

      ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

      • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

      • Strava na mesiac september musí byť uhradená do 15. - 20. augusta 2020 v sume 26,- € a s úhradou jednorazového poplatku režijných nákladov v sume 20,- € s označením režijný poplatok

      • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2020 do mája 2021

      • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

      • prvú platbu u študentov prvého ročníka prosíme označiť VS - 4000 (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)

      • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7721663 - klapka 21, alebo na čipovom termináli v jedálni

      • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

      • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

      • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred

      • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

      • stravu si stravníci môžu objednať v posledný augustový týždeň do 31.8.2020 - osobne na čipovom termináli, alebo telefonicky na čísle 052/7721663 - klapka 21, noví stravníci si môžu vyzdvihnúť čip v posledný augustový týždeň. Stravné musí byť zaplatené - prípadne predložené potvrdenie o zaplatení

      • variť sa začína od 3.9.2020 /štvrtok/

      • na základe rozhodnutia riaditeľa školy sa počas epidémie COVID-19 bude variť len jedno jedlo 

      • pri strate čipu je poplatok za čip 2,- €

      • dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtka, v piatok sa varí len jedno jedlo

      • druhé bezmäsité jedlo sa objednáva týždeň vopred do stredy

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie