• Školská jedáleň, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

     • Vedúca ŠJ -   tel.: 052/ 7721663, klapka 21

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

      • Strava na mesiac september musí byť uhradená do 15. - 20. augusta 2019

      • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2019 do mája 2020

      • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

      • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7721663 - klapka 21, alebo v schránke na to určenej, ktorá sa nachádza v jedálni

      • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

      • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

      • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred, s odovzdaním straveniek

      • stravné lístky je potrebné na zadnej časti označiť menom a triedou

      • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

      • stravenky na mesiac september sa budú vydávať posledný augustový týždeň - najneskôr 2.9.2019 /pondelok/

      • variť sa začína od 3.9.2019 /utorok/, dve jedlá sa začnú variť od 9.9.2019

      • dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtka, v piatok sa varí len jedno jedlo

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • billichova.m@ssdtpp.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • OLNEJ 2020 kraj
  • Internetová matematická Olympiáda
  • Literatúra 2019
  • 17. November 2019
  • Londýn 2019
  • Stplný tenis kraj 2019
  • HIV/AIDS 2019
  • Výstava oktávy 2019
  • Športové okienko 2019
  • Stolný tenis 2019
  • Divadlo Prešov 2019
  • KOŽAZ 2019