• Školská jedáleň, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

     • Vedúca ŠJ -   tel.: 052/ 7721663, klapka 21, e-mail: brejova.a@ssdtpp.sk 

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

      Prosíme stravníkov, aby doručili zápisné lístky na stravovanie – vyplnené a podpísané do 31. 8. 2021 vedúcej školskej jedálne.

      • strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517
      • denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín podľa rozhodnutia o výške finančného limitu je   1,41 €, príspevok na režijné náklady mesačne 4,-€ na jedného stravníka
      • strava na mesiac september musí byť uhradená do 15. - 20. augusta 2020 v sume 32,2 / v sume je poplatok za stravné 28,2 plus režijný poplatok 4,- €/
      • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2022 do mája 2023
      • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť  variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi, ktorý sa Vám zobrazí v aplikácii Edupage v zložke platby
      • nárok  žiaka na stravu vzniká podaním záväznej prihlášky na stravu a uhradením platby za stravu
      • stravník je povinný odovzdať vedúcej jedálne zápisný lístok na stravovanie do 30.8.2022 osobne alebo do schránky školy – vrátnici školy (zápisný lístok neposielať mailom len osobne)
      • stravu stravníci majú automatický zadanú - menu A ,menu B je potrebné zadať elektronicky cez Edupage. Pri nedodaní zápisného lístka a neuhradení stravného poplatku strava nebude poskytnutá
      • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 13:30 hod. deň vopred, elektronicky cez Edupage
      • z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň
      • v prvý deň choroby je možné neodhlásenú odobrať do obedára od 12:00 – 13:00 hod.
      • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje
      • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred
      • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch
      • variť sa začína od 5.9.2022 /pondelok/ jedno jedlo, dve jedlá sa začnú variť od 12.9.2022
      • v pondelok sa varí menu A bezmäsité jedlo, menu B mäsité jedlo
      • dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtka, v piatok sa varí len jedno jedlo
      • menu B sa objednáva týždeň vopred do stredy

      ZÁPISNÝ LÍSTOK:

      Zápisný listok do ŠJ - 2022/2023 - PDF

      Zápisný lístok do ŠJ - 2022/2023 - WORD

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie