• Prijímacie skúšky do I. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu  v študijnom odbore 7902J – gymnázium  pre školský rok  2021/202 sa uskutočnia  v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021 v budove Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade.

    - prezentácia žiakov je od 7.15  do  8. 00 hod.,

    - do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, rodičia do budovy školy nevstupujú,

    - osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok,

    - v priestoroch školy musia mať všetky osoby prekryté horné dýchacie cesty,

    - každý žiak používa vlastné písacie potreby.

     

    Viac informácii: https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf

     

    Dôležité termíny (aktualizované v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.1.2021)

    • Kritériá na prijímacie skúšky do prvého ročníka štvorročného gymnázia zverejníme do 26.2.2021.
    • Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.
    • Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na gymnázium do 16.4.2021.
    • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy je do 20.5.2021.
    • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa stredenej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20.5.2021.
    • Termín na doručenie potvrdenia o natúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25.5.2021.

     

    https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

     

     Rozhodnutím ministra školsktva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021 sa upravujú termíny prijímacích skúšok do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu nasledovne:

    prvý termín prijímacích skúšok: 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021

    druhý termín prijímacích skúšok: 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

    https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

     

    Zákonný zástupca žiaka doručí do 8.4.2021 prihlášku riaditeľovi a/alebo výchovnému poradcovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

    Prihlášku na štúdium môže zákonný zástupca žiaka podať

    • elektronicky - podáva sa cez portál EduPage základnej školy, ktorú žiak navštevuje,
    • v tlačenej forme  - podáva sa na predpísanom tlačive.

    Na jeden študijný odbor strednej školy je možné podať len jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo tlačenej forme.

    Podávanie prihlášok na strednú školu koordinuje riaditeľ a/alebo výchovný poradca základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

     

    Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

    KLIKNITE TU PRE VZOR - odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium - 4-ročné štúdium


  •  

    

    

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie