•  

      Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

      Štatút školy

      Štatút Spojenej školy D. Tatarku 4666/7 v Poprade upravuje pôsobnosť, postavenie,

      zásady činnosti, organizáciu a poslanie školy.

      I.  článok

      ÚVODNÉ USTANOVENIE

      1)      Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade /ďalej len spojená škola/ je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného a stredného  školstva na základe zriaďovacej listiny  číslo RD/2008/00030-10, ktorú vydal Krajský školský úrad v Prešove v súlade s § 10 ods. 5 písm. i), m) a § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      2)      Spojená škola na základe  zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

      3)      Spojená škola na základe  zriaďovacej listiny má dve organizačné zložky:

      -          Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade /ďalej len gymnázium/

      -          Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad      /ďalej len základná škola/

      4)      Spojenej škole bolo pridelené identifikačné číslo 42083788.

      II. článok

      POSLANIE ŠKOLY

                                                

      1)      Organizačná zložka gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo 4-ročnom, 5-ročnom alebo 8-ročnom štúdiu a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie /vyššie sekundárne/.

      2)      Organizačná zložka základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytuje základné vzdelanie /primárne a nižšie stredné vzdelanie/.

      3)      Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vytvára predpoklady pre integráciu telesne postihnutých žiakov. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade s princípmi demokracie, humanity, vlastenectva, tolerancie a medzinárodnej spolupráce.

      III. článok

      ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ŠKOLY

      1)      Organizačné zložky a súčasti školy

      Gymnázium

      ·         4-ročné štúdium

      ·         8-ročné štúdium

      ·         5- ročné bilingválne štúdium

      Základná škola – projekt telesne postihnutých žiakov

      Súčasti školy:

      Školský klub detí, Ul. mládeže 2350/7, Poprad,

      Školská jedáleň, Ul. mládeže 2350/7, Poprad,

      Školská jedáleň, D. Tatarku 4666/7, Poprad

      2)      Školu riadi riaditeľ ako štatutárny orgán, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy. Vykonáva štátnu správu v školstve a rozhoduje vo veciach určeným zákonom a všeobecnými právnymi predpismi a vnútorným predpismi školy. Plní úlohy uložené zriaďovateľom. Riaditeľ na usmernenie činnosti vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský vnútorný poriadok, Registratúrny poriadok, vnútorné dokumenty na zabezpečovanie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdraviaa bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy a kontroluje ich plnenie.

      3)      Riaditeľa zastupuje ním poverený štatutárny zástupca v plnom rozsahu. 

      4)      Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci /vrátane riaditeľa/, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci. Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so Zákonníkom práce.

      5)      Poradné orgány riaditeľa školy sú Gremiálna porada, rada školy, pedagogická rada, predmetové komisie, rada rodičov, študentská rada.

      IV. článok

      ČINNOSŤ ŠKOLY

      1)      Na škole sa vyučuje podľa schválených učebných plánov a vzdelávacích programov   

      a)      gymnázium - školský vzdelávací program  

      b)      8-ročné gymnázium - školský vzdelávací program

      c)       bilingválna sekcia  - učebný  plán č. CD-2007-2456/4994- 1:092 

      d)      základná škola  -  školský vzdelávací program

      Pre gymnázia so štvorročným štúdiom sú schválené inovované učebné osnovy voliteľných  a nepovinných predmetov s platnosťou od 1. 9. 1999 č. 155/99 – 41 a č. 286/00 – 41.

      2)      Škola vytvára priestor pre integráciu telesne postihnutých žiakov tak vo výchovnovzdelávacom procese, tak i v režime zdravotnej starostlivosti o týchto žiakov.

      3)      Právo študovať na škole majú žiaci, ktorí splnili predpoklady zaradenia do kategórie telesne postihnutý žiak, predpoklady pre nastúpenie do I. ročníka ZŠ, alebo naplnili podmienky prijímacieho konania pre gymnázium.

      4)      Na škole sa realizuje experimentálne overovanie modelu bilingválneho slovenskonemeckého gymnázia v spolupráci SR a SRN.

      5)       Pre talentovaných žiakov sú vytvorené možnosti realizácie v záujmových krúžkoch, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch, súťažiach, i v samotnom procese formou individuálneho prístupu či vzdelávacích programov.

      V. článok

      HOSPODÁRENIE

      1)      Spojená škola je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet zriaďovateľa Krajský školský úrad Prešov. Hospodári samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

      2)      Škola hospodári podľa všeobecne záväzných predpisov a smerníc.

      3)      Škola hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými pri jej založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutým počas svojej činnosti.

      VI. článok

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

      Tento štatút nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

       

      Poprad, 1. 9. 2008

      Mgr. Dušan Nebus

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie