• Zlepšujme sa spoločne

    •  

     Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA122-SCH-000073293

     Trvanie: 1.7.  – 28.2.2023

     Charakteristika projektu:

     Realizáciou projektu s názvom „Zlepšujme sa spoločne“ chceme poskytnúť učiteľom príležitosti na ich rozvoj v oblasti odbornej, komunikačnej, manažérskej i osobnej. Absolvovaním aktivít vo vybraných kurzoch nadobudnú schopnosti, ktoré budú predstavovať benefity pre žiakov, pedagógov, zamestnancov a školu ako celok. V oblasti odbornej si osvoja nové spôsoby vyučovania zamerané hlavne na digitalizáciu a zlepšia si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Používaním aktivizujúcich metód umožníme žiakom, aby sa na osvojovaní vedomostí a riešení problémov podieľali osobne a aktívne. Prepojíme vyučovanie vybraných tém s praxou v podmienkach školského vyučovania a tiež mimo školy. Zásadný význam má pre nás nadobudnutie zručností v príprave a realizácií projektov, ktoré v budúcnosti plánujeme uplatniť pri spolupráci s inými európskymi školami. Je to jeden z kľúčových cieľov, ktorý by sme chceli realizovať spolu so zamestnancami a žiakmi zo všetkých organizačných zložiek našej školy.

     Účastníci projektu počas kurzov absolvujú aktivity zamerané na zlepšenie jazykových kompetencií, metódy STEM, digitalizácie vo vyučovacom procese a prípravy medzinárodných projektov. Po ukončení mobilít budú spoločné stretnutia pedagógov v podobe workshopov s cieľom výmeny skúseností a transformácie obsahu vzdelávania. Do vyučovacieho procesu budeme začleňovať metódu CLIL a STEM, interdisciplinárne projekty, programovanie vlastných aplikácií a ich následné využitie. Tieto nové metódy vyučovania prepoja minimálne tri a viac vyučovacích predmetov. Budeme využívať technické vybavenie školy a materiály pripravené učiteľmi. Vyučovanie bude otvorené pre všetkých s cieľom šírenia výstupov učiteľov a žiakov prostredníctvom otvorených hodín, kolegiálnych hospitácií, počas dní otvorených dverí a iných akcií v našej škole. O všetkých aktivitách budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

     Tento projekt považujeme za impulz, ktorým podporíme transformáciu našej tradičnej školy na školu modernú, aktívnu a otvorenú. Začleníme sa do systému európskych škôl, ktoré sa sieťujú na medzinárodnej úrovni pomocou nástrojov a platforiem EÚ. Očakávame zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov cudzích jazykov a učiteľov, ktorý nemajú cudzí jazyk v aprobácii. Účastníci projektu sa stanú inšpiráciou pre svojich kolegov. Zavádzaním interdisciplinárnych projektov do vyučovacieho procesu podporíme tímovú prácu žiakov a premosťovanie vedomostí. Personalizáciu vzdelávania podporíme digitálnymi technológiami. Zvýšime motiváciu žiakov a posilníme vzťah medzi učiteľom a žiakom, medzi žiakmi navzájom. Podporíme budovanie profesijných komunít v škole. Vyučovací proces budeme inovovať tak, aby sa žiaci stali aktívnym činiteľom vo vzdelávaní.

     V tomto projekte sú zapojení učitelia školy z organizačnej zložky gymnázium.

      

      

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie