• Milý deviatak, milá deviatačka, končíš základnú školu a uvažuješ o štúdiu na našom gymnáziu?

     • Gymnázium na Ul. Dominika Tatarku patrí podľa hodnotenia INEKO v posledných rokoch k najlepším v Prešovskom kraji a máme 11. miesto na Slovensku.

      Oproti štátnemu vzdelávaciemu programu sme disponibilnými hodinami posilnili výučbu jazykov a aj prírodovedných predmetov. V treťom a štvrtom ročníku sa už môžeš začať uberať smerom, ktorý Ťa baví. Volíš si predmety, ktoré Ti umožnia užšiu profiláciu.

       

   • Pripravíme Ťa na vysokú školu podľa Tvojho výberu. Úspešnosť prijatia žiakov sa pohybuje od 93 – 100%, žiaci sú prijatí na rôzne fakulty vysokých škôl v Slovenskej republike,  Českej republike, Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii. Mnohí naši absolventi sú úspešné a známe osobnosti v rôznych oblastiach.

    Naši žiaci študujú povinne dva cudzie jazyky. K anglickému jazyku majú na výber nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk. Na prehĺbenie a precvičenie jazykových zdatností sa organizujú predmetové exkurzie do Paríža, Londýna, Moskvy, Mníchova...

    Aj prírodovedné predmety využívajú kvalitne vybavené odborné učebne. K dispozícii máme fyzikálne laboratórium, chemicko–biologické laboratórium a dve učebne informatiky. V budúcom školskom roku ponúkame aj triedu s posilnenými hodinami so zameraním na programovanie   a aplikovanú informatiku.

    Príď k nám a môžeš sa stať víťazom predmetových olympiád, rôznych športových súťaží, literárnych súťaží v slovenskom alebo cudzom jazyku na úrovni okresu, kraja aj republiky.

    Ponúkame a organizujeme rôzne súťaže (napr. Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, súťaž z fyziky DELTA pre žiakov ZŠ),  besedy s odborníkmi z rôznych oblastí. Spolupracujeme s Tatranskou galériou a pripravujeme rôzne výstavy. Môžeš sa zapojiť do projektov a akcií na ochranu kultúrneho dedičstva UNESCO, študentská kvapka krvi, študentský ples a i. Absolvuješ predmetové výchovno-vzdelávacie exkurzie na Slovensku ale aj v zahraničí.

    V budúcom školskom roku otvárame 2 triedy štvorročného štúdia. Prijímacie skúšky budú v dvoch termínoch: 2. alebo 3. mája 2022 a 9. alebo 10. mája 2022 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Všetky informácie k podmienkam prijatia a k prijímacím skúškam budú priebežne aktualizované na stránke školy.


     

   • Čo ťa u nás určite čaká 

   •       

   •      

   •       

   •       

   •      

   •       

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie