Navigácia

Školská jedáleň, Ul. Doninika Tatarku 4666/7, Poprad

Vedúca ŠJ -   tel.: 052/ 7721663, klapka 21

POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

 • Strava na mesiac september musí byť uhradená do 15. - 20. augusta 2017

 • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2017 do mája 2018

 • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

 • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7721663 - klapka 21, alebo v schránke na to určenej, ktorá sa nachádza v jedálni

 • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

 • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

 • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred, s odovzdaním straveniek

 • stravné lístky je potrebné na zadnej časti označiť menom a triedou

 • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

 • stravenky na mesiac september sa budú vydávať posledný augustový týždeň - najneskôr 4.9.2017 /pondelok/

 • variť sa začína od 5.9.2017 /utorok/, dve jedlá sa začnú variť od 11.9.2017

 

Variabilné symboly (školský rok 2017/18)

I.A - variabilný symbol - 4011
I.B - variabilný symbol - 4012

prvú platbu u študentov prvého ročníka prosíme označiť VS - 4000 (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)

II.A - variabilný symbol - 4021
II.B - variabilný symbol - 4022

III.A - variabilný symbol - 4031
III.B - variabilný symbol - 4032

IV.A - variabilný symbol - 4041
IV.B - variabilný symbol - 4042
IV.C - variabilný symbol - 4043

Kvinta – variabilný symbol - 401

Sexta - variabilný symbol - 402

Septima – variabilný symbol - 403

Oktáva - variabilný symbol - 404

Zamestnanci školy (aj jazyková škola) - variabilný symbol – 99

Suma na mesiac pre žiakov: 24,- €

Suma pre zamestnancov (aj pre jazykovú školu) 17,- €

 

 

Orazovanie lístkov (voľba menu 2) sa realizuje vždy v týchto termínoch:
        PONDELOK - objednávka jedla na štvrtok a piatok
        ŠTVRTOK - objednávka jedla na pondelok, utorok a stredu

 

Stravné   cena za jeden obed mesačná platba
študenti 1,19 € 24 €
zamestnanci 0,80 € 17 €

 

Vedúca ŠJ: Mária Tomková
Hlavná kuchárka: Mária Karkošková
Kuchárka: Terézia Budajová
Pomocné kuchárky: Alena Kundrátová, Božena Krupová, Žofia Liptáková

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria