• Školská jedáleň, Ul. Doninika Tatarku 4666/7, Poprad

     • Vedúca ŠJ -   tel.: 052/ 7721663, klapka 21

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

      • Strava na mesiac september musí byť uhradená do 15. - 20. augusta 2018

      • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2018 do mája 2019

      • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

      • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7721663 - klapka 21, alebo v schránke na to určenej, ktorá sa nachádza v jedálni

      • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

      • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

      • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred, s odovzdaním straveniek

      • stravné lístky je potrebné na zadnej časti označiť menom a triedou

      • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

      • stravenky na mesiac september sa budú vydávať posledný augustový týždeň - najneskôr 3.9.2018 /pondelok/

      • variť sa začína od 4.9.2018 /utorok/, dve jedlá sa začnú variť od 10.9.2018

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov